પટેલ સમાજ ને ઘોર નિરાશામાંથી બહાર લાવી તેના સામાજિક ઉત્થાન ની ખાસ જરૂર છે.જાણો વિગતે

હર્યોભર્યો સુખી-સંપન્ન અને તંદુરસ્ત વિચાર ધરાવતો પટેલ સમાજ શા કારણેને ઘોર નિરાશામાં પટકાયો એના કારણોની સમીક્ષા ની ખાસ જરૂર છે.હજુ

Read more